Prohlášení společnosti John Deere o ochraně soukromí

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost John Deere a její řízené přidružené společnosti zpracovávají osobní údaje. Toto Prohlášení rovněž odpovídá na specifické otázky, které můžete mít ohledně ochrany osobních údajů a bezpečnosti shromážděných údajů. Toto Prohlášení je určeno osobám, se kterými komunikujeme, včetně návštěvníků nebo uživatelů našich webových stránek, aplikací (webových nebo mobilních) nebo online produktů a služeb; současným a potenciálním zákazníkům; vedení a zaměstnancům firemních zákazníků a prodejců; vedení a zaměstnancům autorizovaných prodejců a distributorů; návštěvníkům našich zařízení, muzeí a atrakcí; a dalším příjemcům našich produktů a služeb. Osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme, v tomto Prohlášení označujeme jako "vy".

Osobní údaje jsou sdíleny se členy skupiny John Deere. Seznam členů skupiny John Deere je k dispozici zde a v rámci Závazných korporátních pravidel. Členové skupiny John Deere mohou za jistých okolností společně zpracovávat osobní údaje.

Na zpracování osobních údajů v souvislosti s konkrétními produkty nebo službami nabízenými společností John Deere se mohou vztahovat doplňky týkající se ochrany osobních údajů specifické pro zemi nebo produkty, které mohou obecně vyžadovat zpracování dalších kategorií osobních údajů nebo zpracování pro různé účely.

Produkty a služby společnosti John Deere jsou distribuovány prostřednictvím sítě prodejců a distributorů. Většina těchto prodejců a distributorů je nezávisle vlastněna a provozována firmami, které mohou mít své vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů.

1. Typy osobních údajů, které shromažďujeme

We Process Personal Data about you. This section contains some common examples. Depending on your country/region and Applicable Law, the examples below may be considered Personal Data and/or may be collected from you.

Osobní údaje o vás zpracováváme. Tato část obsahuje některé běžné příklady. V závislosti na vaší zemi/regionu a platných zákonech mohou být níže uvedené příklady považovány za osobní údaje a/nebo mohou být od vás shromažďovány.

Osobní údaje a kontaktní informace

 • Jméno, datum narození, státní identifikační údaje, podpis, fotografie
 • Adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Demografické informace (např. pohlaví, rodinný stav, domácnost, obecná poloha)
 • Uživatelské jméno, heslo, profil v sociálních médiích
 • Poloha GPS

2. Jak shromažďujeme osobní údaje

Osobní údaje shromažďujeme z různých zdrojů, včetně následujících: 

Informace, které shromažďujeme přímo od vás

Osobní údaje shromažďujeme, když s námi komunikujete.Osobní údaje nám můžete poskytnout elektronicky, písemně nebo ústně. Mezi běžné interakce, při kterých nám osobní údaje poskytujete, patří následující:

 • Přihlášení nebo zakoupení služeb, produktů a vybavení
 • Registrace k účtu
 • Použití našich online služeb, včetně našich webových stránek
 • Přihlášení k odběru zpravodaje
 • Kontakt pro účely zákaznického servisu nebo si registrace záruky
 • Žádost o financování
 • Vyplňování dotazníků

3. Jak osobní údaje používáme (dále jen "Účely")

Osobní údaje zpracováváme, pokud jsme přesvědčeni, že máme vhodný právní základ. Obecné právní základy a účely zpracování osobních údajů zahrnují následující, pokud se na požadavky zákonů jednotlivých zemí nebo produktů nevztahuje jiný právní základ:

Zpracování za účelem splnění smluvních závazků:Osobní údaje zpracováváme za účelem splnění našich smluvních závazků vůči vám. Toto zpracování sestává z následujícího:

 • Shromažďování a používání osobních údajů k poskytování požadovaných produktů a služeb
 • Dodání zboží a služeb, které si vyžádáte
 • Pro související služby, jako je dodávka produktů, údržba, zákaznická a produktová podpora a servis (včetně záručního servisu), financování, leasing a úvěrové služby a provoz online služeb
 • Posouzení vaší úvěruschopnosti, v některých zemích/regionech se provádí pomocí automatického rozhodování
 • Údržba a shromažďování vašeho účtu, reakce na vaše související dotazy, zpracování vaší zpětné vazby a poskytnutí podpory
 • Poskytování obecných služeb zákazníkům a reakce na vaše dotazy a stížnosti v souvislosti s našimi službami
 • Udržování vašeho přístupu k souvisejícím službám a aplikacím
 • Zasílání servisních sdělení týkajících se údržby, dostupnosti, funkčnosti nebo jiných záležitostí

4. Proč společnost John Deere zveřejňuje osobní údaje

Osobní údaje sdílíme způsobem a pro účely popsané níže a v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a s jakýmikoli dokumenty specifickými pro transakce, pokud jsme vás o tom neinformovali jinak nebo pokud zpracování není v rozporu s platnými zákony:

 • Se skupinou John Deere, pokud je takové sdílení užitečné pro poskytování našich služeb nebo produktů nebo pro správu našeho podnikání
 • S jinými společnostmi, které pro nás vykonávají odborné nebo profesionální funkce
 • S poskytovateli služeb z řad třetích stran (kteří budou pracovat podle našich pokynů uvedených v písemné dohodě s námi), aby nám pomohli při poskytování informací, produktů nebo služeb pro vás, při provádění a řízení našeho podnikání nebo při správě a zlepšování našich produktů nebo služeb. Vaše osobní údaje sdílíme s těmito třetími stranami za účelem poskytování služeb, s ohledem na příslušná smluvní omezení a bezpečnostní opatření. Patří mezi ně poskytovatelé IT služeb, kteří pomáhají spravovat naše IT a back-office systémy a strojové služby, včetně internetových a softwarových služeb: hostování dat, konverze dat a možnosti cloud computingu, správy a zabezpečení účtů, testování, ladění, hlášení chyb a analýzy používání, jakož i poskytovatelé mobilních telekomunikačních služeb

5. Soubory cookies a podobné technologie shromažďování údajů

Technickéinformace, které mohou rovněž zachycovat osobní údaje (typ vašeho prohlížeče, operační systém, IP adresa, název domény), mohou být shromažďovány prostřednictvím cookies a dalších technologií sledování (jako jsou transparentní soubory GIF). Další informace naleznete v našem Prohlášení o cookiesv dolní části naší domovské stránky.

6. Jak získat přístup k osobním údajům a jak je spravovat

Máte určitá práva v souvislosti s osobními údaji, na která se vztahují určité výjimky a která závisí na vaší zemi/regionu a v některých případech na aktivitě zpracování, kterou provádíme. Pokud máte tato práva ve své zemi/oblasti, například v EU / Velké Británii, a pokud si přejete získat přístup k osobním údajům, opravit je, aktualizovat, požádat o jejich vymazání, požádat o informace, vznést námitku, požádat o omezení zpracování, požádat o přenositelnost údajů, nebýt předmětem rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném zpracování nebo jinak jednat v souvislosti s osobními údaji, můžete tak kdykoli učinit tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v části 12 ("Jak nás můžete kontaktovat") níže.

Pokud zpracováváme osobní údaje s vaším souhlasem, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které jsme provedli před jeho odvoláním, ani na zpracování osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů zpracování, než je souhlas.

7. Zabezpečení informací a dat

Zavedli jsme a udržujeme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, zásady a postupy určené ke snížení rizika náhodného zničení nebo ztráty, neoprávněného zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům. Další informace o našem programu kybernetické bezpečnosti naleznete v naší nejnovější Zprávě o udržitelnosti společnosti nebo nás kontaktujte, jak je uvedeno v části 12 níže.

8. Uchovávání údajů

Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny, jak je vysvětleno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo v jakémkoli dokumentu specifickém pro transakce. Za určitých okolností můžeme osobní údaje uchovávat po delší dobu, například pokud jsme povinni tak provést v souladu s právními, regulačními, daňovými nebo účetními požadavky. Za určitých okolností můžeme osobní údaje uchovávat po delší dobu, abychom měli přesný záznam o vašem jednání s námi v případě stížností nebo námitek nebo pokud se důvodně domníváme, že existuje možnost soudního sporu týkajícího se osobních údajů nebo vašeho jednání. Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s naším plánem uchovávání záznamů a platnými právními předpisy. V souladu s naším plánem uchovávání záznamů a platnými právními požadavky vymažeme a/nebo anonymizujeme osobní údaje, které již nejsou potřeba.

9. Globální přenos osobních údajů

Společnost John Deere působí po celém světě. Osobní údaje mohou být proto přenášeny a uchovávány v zemích po celém světě, včetně Evropské unie (dále jen "EU"), Spojených států amerických, Brazílie, Indie a dalších zemí, kde má společnost John Deere kanceláře, autorizované prodejce a distributory nebo poskytovatele služeb. Tato místa mají často odlišné standardy ochrany osobních údajů. Vzhledem k těmto rozdílům budeme při přenosu osobních údajů do jiných zemí tyto údaje chránit tak, jak je popsáno níže v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jak vám bylo sděleno v době shromažďování údajů.

Společnost John Deere podnikne příslušné kroky, aby zajistila, že přenosy osobních údajů budou v souladu s platnými zákony a pečlivě řízeny tak, aby byla chráněna vaše práva a zájmy na ochranu soukromí. Mezi členy skupiny John Deere jsme zavedli a implementovali soubor závazných podnikových pravidel (Binding Corporate Rules, dále jen "BCR") pro EU, která byla uznána orgány EU pro ochranu osobních údajů jako poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme po celém světě. Kopie našich pravidel BCR je k dispozici zde.

10. Ochrana osobních údajů dětí

Webové stránky a aplikace společnosti John Deere nejsou určeny dětem nebo mladistvým a vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje přímo od dětí mladších 18 let. Pokud se domníváte, že zpracováváme informace týkající se dětí, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených v části "Jak nás můžete kontaktovat", abychom mohli údaje prošetřit a omezit.

11. Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení můžeme občas aktualizovat tak, aby splňovalo nové nebo jiné postupy ochrany osobních údajů. Pokud změny provedeme, ve spodní části tohoto Prohlášení dojde ke změně data "Poslední aktualizace".

12. Jak nás můžete kontaktovat / Běžní správci údajů

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky ohledně našich postupů ochrany osobních údajů nebo tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás. Zde jsou také uvedeni naši jmenovaní pověřenci pro ochranu osobních údajů (nebo podobné pozice).

Definice

Osobní údaje jsou definovány v souladu platnými zákony. Často se jedná o jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále "subjekt údajů"). Identifikovatelnou fyzickou osobou se často rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje atd.

V Jižní Africe a Argentině jsou osobní údaje právnických osob rovněž chráněny platnými zákony o ochraně osobních údajů. Při zpracování těchto osobních údajů v Jižní Africe a Argentině údaje zpracováváme v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Zpracování je definováno podle platných právních předpisů a zahrnuje mimo jiné činnosti, jako je shromažďování, ukládání, používání, přístup, změna, vymazání, zničení nebo sdílení údajů.

Strojová data jsou data generovaná, shromažďovaná nebo uložená ve vašem zařízení nebo v jakémkoli hardwaru či zařízení, které je s vaším zařízením propojeno.

Platnými zákony se rozumí všechny relevantní a platné zákony, pravidla, nařízení, vyhlášky, stanovy, předpisy, příkazy, nařízení a rozhodnutí týkající se zabezpečení údajů, ochrany osobních údajů, soukromí a/nebo zpracování osobních údajů a vztahující se na skupinu John Deere.

Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Správcem osobních údajů shromážděných od fyzických osob v rámci tohoto prohlášení je subjekt Deere, se kterým jste v primárním vztahu. Tento subjekt se může lišit v závislosti na situaci. Může to být subjekt, který s vámi nebo s vaším zaměstnavatelem uzavřel smlouvu o poskytování služeb nebo dodávek, subjekt, který vám poskytl marketingové a propagační materiály a sdělení, hlavní subjekt v zemi, který provozuje webové stránky společnosti John Deere, které jste navštívili, subjekt, který provozuje místní zařízení, která jste navštívili, subjekt, který (spolu)organizoval akci atd.

Existuje-li více než jeden subjekt odpovědný za zpracování, např.: pokud dva subjekty Deere společně podepíšou obchodní zakázku s vaší společností, tyto subjekty společně odpovídají za zákonnost konkrétního zpracování (dále jen "spolusprávci").

V některých případech může vaše osobní údaje zpracovávat více než jeden subjekt společnosti Deere jako nezávislý správce. Máte-li nějaké dotazy týkající se spravování, neváhejte a kontaktujte nás (kontaktní informace naleznete v sekci 12).

Last Updated: June 30, 2023